BOT VIET NAM » INTERNET CONTROL SOFTWARE

INTERNET CONTROL SOFTWARE

1. Internet Access Controller: block and filter all URL on all browser

2. Control the use of computer and the internet has never been easier! With the new Control InterApp you lock or release sites and programs in seconds, hassle free! Simply create rules combining up to 6 keywords, Windows users and times of access.

3. It is the ideal solution to block MSN, block Orkut, block unwanted sites, block porn, block downloads and even operating system functions, such as Control Panel or Display Properties.

 

 

Video Demo

 

——————————————————————————————————————-

1. Truy cập Internet Controller: block và lọc tất cả các URL trên tất cả các trình duyệt

2. Kiểm soát việc sử dụng máy tính và internet chưa bao giờ được dễ dàng hơn! Với Control InterApp mới bạn khóa hoặc phát hành các trang web và các chương trình trong vài giây, rắc rối miễn phí! Đơn giản chỉ cần tạo các quy tắc kết hợp lên đến 6 từ khóa, người dùng Windows và thời gian truy cập.

3. Đây là giải pháp lý tưởng để chặn MSN, khối Orkut, khối các trang web không mong muốn, khối porn, khối tải và thậm chí hoạt động chức năng hệ thống, chẳng hạn như Control Panel hoặc Hiển thị Properties.

—————————————————————————————————————-

you can see. app will clock that tab

secord tab is used for you just want to using URL with some keyword only
you can set time to lock

as you know. you can not open vnexpress.

in this case. you just open 24h only

3 tab is history

4 tab is export function for history

 

 

contact: botvn.net@gmail.com

skype: netbotvn

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *